Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Hier kunt u onze algemene verkoopvoorwaarden downloaden:​

 

Gebruiksvoorwaarden

Deze website vergemakkelijkt het vinden van informatie met betrekking tot de GLASSOLUTIONS producten. Het bedrijf heeft haar best gedaan om te verzekeren dat alle informatie correct zou zijn. GLASSOLUTIONS kan echter niet garanderen dat de informatie allesomvattend en up-to-date is. Bovendien kunnen materiële fouten door onoplettendheid in foto’s en tekst terecht komen. GLASSOLUTIONS raadt u dus aan, om een bevoegd persoon binnen het bedrijf te contacteren vooraleer u een beslissing neemt of actie onderneemt met betrekking tot de gepubliceerde informatie op deze website. In geen geval kan GLASSOLUTIONS verantwoordelijk gesteld worden door een direct of indirect schade berokken door het gebruik van de gepubliceerde informatie. Conform de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privéleven, zijn alle gegevens die u ingeeft, confidentieel behandeld. U beschikt over het recht op toegang om uw informatie de veranderen of te verwijderen. Hiervoor dient u ons enkel een mail te sturen of dit online aan te vragen met vermelding van uw naam, voornaam en adres.

De website www.glassolutions.be is uitgebracht door:

GLASSOLUTIONS Belgium : 
Industrielaan 129
1070 Anderlecht 
BELGIE
E-mail : glassinfo@glassolutions.be

 

 

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Elk gebruik van de website van Glassolutions Saint-Gobain Limited (de "Website") is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u begint de Website te gebruiken. Door de Website te gebruiken geeft u aan deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en te zullen naleven. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden instemt, gebruik de Website dan niet.
 

Informatie over ons

www.glassolutions.be is een website die wordt beheerd door Glassolutions Saint-Gobain Limited ("we/wij/ons/onze"). Ons vestigingsadres is Industrielaan 129, 1070 Anderlecht, België.
 

Toegang tot de Website

Toegang tot de Website is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor de door ons op de Website verleende dienst zonder aankondiging in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als de Website om wat voor reden dan ook op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode onbeschikbaar is.
 
Van tijd tot tijd beperken wij mogelijk de toegang tot bepaalde delen van de Website of de Website in zijn geheel voor gebruikers die zich bij ons hebben ingeschreven.
 
Indien u in het kader van onze veiligheidsprocedures een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of andere gegevens kiest of toegewezen krijgt, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. Wij hebben het recht elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord, ongeacht of deze/dit door u is gekozen of door ons aan u is toegewezen, te allen tijde te deactiveren, indien wij van oordeel zijn dat u een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.
 
U bent ervoor verantwoordelijk de acties te ondernemen die voor u nodig zijn om toegang tot de Website te kunnen krijgen. Het is ook uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle personen die zich via uw internetverbinding toegang tot de Website verschaffen, deze voorwaarden kennen en naleven. 
 

Intellectuele-eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of vergunninghouder van alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de Website en het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken zijn in de hele wereld beschermd door auteursrechtwetgeving en verdragen. Alle dergelijke rechten worden voorbehouden.
 
U mag voor persoonlijk gebruik één kopie afdrukken en delen downloaden van elke pagina van de Website, en u mag op de Website geplaatst materiaal bij andere personen binnen uw organisatie onder de aandacht brengen. 
 
U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag illustraties, foto's, video's, audiofragmenten of grafische elementen niet los van de begeleidende tekst gebruiken.
 
Onze status (en die van eventuele vermelde informatieverstrekkers) als auteur van het materiaal op de Website moet altijd worden erkend.
 
U mag geen enkel onderdeel van het materiaal op de Website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een vergunning van ons of onze vergunninggevers te hebben verkregen.
 
Indien u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een deel van de Website afdrukt, kopieert of downloadt, eindigt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk en moet u alle door u vervaardigde kopieën van het materiaal, naar onze keuze, teruggeven of vernietigen.
 

Vertrouwen in geplaatste informatie

Toelichtingen en ander materiaal dat op de Website is geplaatst zijn niet bedoeld als advies waarop vertrouwd kan worden. Daarom wijzen wij alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat een bezoeker van de Website of iemand aan wie de inhoud mogelijk is bekendgemaakt, in dit materiaal stelt.
 

De Website verandert regelmatig

Wij beogen de Website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud ervan op elk moment wijzigen. Indien nodig kunnen wij de Website tijdelijk of definitief ontoegankelijk maken. Elk onderdeel van het materiaal op de Website kan op een bepaald moment achterhaald zijn, en wij zijn in geen geval verplicht dit materiaal te actualiseren.
 

Onze aansprakelijkheid

Het op de Website weergegeven materiaal wordt zonder enige garanties, voorwaarden of waarborgen ten aanzien van de nauwkeurigheid ervan aangeboden. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij, andere leden van onze ondernemingsgroep en aan ons verbonden derden uitdrukkelijk het volgende uit:
 

 • alle voorwaarden, waarborgen en andere bepalingen die anders impliciet zouden voortvloeien uit statuten, gewoonterecht of redelijkheid en billijkheid; en
 • elke aansprakelijkheid voor elke directe, indirecte of resulterende verliezen of schade die door een gebruiker worden geleden in verband met de Website of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken, of gevolgen van het gebruik van de Website, aan de Website gekoppelde websites en op de Website geplaatst materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot elke aansprakelijkheid voor:
  • inkomens- of inkomstenverlies;
  • verlies van zakelijke activiteiten;
  • verlies van winsten of contracten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;
  • verloren tijd van het management of kantoormedewerkers; en

alle andere verliezen of schade van welke aard dan ook, ongeacht hoe ze ontstaan en of ze zijn veroorzaakt door een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of iets anders, zelfs als ze voorzienbaar waren, met dien verstande dat deze voorwaarde vorderingen wegens verlies van of schade aan uw tastbare eigendommen of enige andere vorderingen wegens directe financiële verliezen die niet door de bovengenoemde categorieën worden uitgesloten, niet in de weg mag staan.
 
Dit geldt niet voor onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat het gevolg is van onze nalatigheid, noch voor onze aansprakelijkheid voor een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of een verkeerde voorstelling van zaken ten aanzien van een essentiële kwestie, noch voor enige andere aansprakelijkheid die overeenkomstig de geldende wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.
 

Virussen, hacking en andere misdrijven

U mag de Website niet op ongeoorloofde wijze gebruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander kwaadaardig of in technologisch opzicht schadelijk materiaal in te voeren. U mag niet proberen ongeoorloofd toegang te krijgen tot de Website, de server waarop de Website is opgeslagen, of een server, computer of databank die met de Website is verbonden. U mag de Website niet aanvallen via een "denial-of-service"-aanval of een "distributed-denial-of-service"-aanval.
 
Overtreding van deze bepaling geldt als een misdrijf in de zin van de Computer Misuse Act 1990 (Britse wet inzake computermisbruik van 1990). Wij melden elke dergelijke overtreding bij de betreffende wetshandhavingsautoriteiten en zullen met deze autoriteiten samenwerken door hun uw identiteit bekend te maken. In geval van een dergelijke overtreding eindigt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk.
 
Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen of schade die veroorzaakt zijn door een "distributed-denial-of-service"-aanval, virussen of ander in technologisch opzicht schadelijk materiaal die uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander materiaal in uw eigendom kunnen besmetten als gevolg van het gebruik van de Website of het downloaden van materiaal dat op de Website of op een aan de Website gekoppelde website is geplaatst.
 

Plaatsing van links naar de Website

U mag een link naar onze homepage creëren, mits u dit op een eerlijke en rechtmatige manier doet en op zodanige wijze dat onze reputatie niet wordt geschaad en u onze reputatie niet in uw voordeel gebruikt, maar u mag niet op zodanige wijze een link creëren dat een vorm van samenwerking, goedkeuring of steun van onze zijde wordt gesuggereerd terwijl hiervan geen sprake is. U mag geen link creëren vanaf een website waarvan u niet de eigenaar bent.
 
De Website mag niet in een venster op een andere website worden geplaatst, en u mag geen link creëren naar een ander deel van de Website dan de homepage. Wij behouden ons het recht voor de toestemming voor het plaatsen van een link zonder aankondiging in te trekken.
 

Links op de Website

Eventuele op de Website geplaatste links die naar andere websites en door derden verstrekte informatiebronnen leiden, worden u uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites of informatiebronnen, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze inhoud of voor verliezen of schade die ontstaan als gevolg van het gebruik hiervan. 
 

Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

De Belgische rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid voor elke vordering die ontstaat als gevolg van of in verband met een bezoek aan de Website. Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die ontstaan als gevolg van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden of het onderwerp of de opstelling ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), zijn onderworpen aan en worden behandeld overeenkomstig het Belgisch recht.
 

Wijzigingen

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt verondersteld deze pagina regelmatig te controleren om notitie te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben doorgevoerd, aangezien deze voor u bindend zijn. Sommige van de in deze gebruiksvoorwaarden vervatte bepalingen kunnen bovendien worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op de Website worden gepubliceerd.
 

Uw klachten

Indien u klachten hebt over materiaal dat op de Website wordt geplaatst, neem dan contact op met: glassinfo.be@sggs.com
 
Bedankt voor uw bezoek aan de Website.

Gebruiksvoorwaarden

Elk gebruik van de website van Glassolutions Saint-Gobain Limited (de "Website") is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u begint de Website te gebruiken. Door de Website te gebruiken geeft u aan deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en te zullen naleven. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden instemt, gebruik de Website dan niet.
 

Informatie over ons

www.glassolutions.be is een website die wordt beheerd door Glassolutions Saint-Gobain Limited ("we/wij/ons/onze"). Ons vestigingsadres is Industrielaan 129, 1070 Anderlecht, België.
 

Toegang tot de Website

Toegang tot de Website is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor de door ons op de Website verleende dienst zonder aankondiging in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als de Website om wat voor reden dan ook op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode onbeschikbaar is.
 
Van tijd tot tijd beperken wij mogelijk de toegang tot bepaalde delen van de Website of de Website in zijn geheel voor gebruikers die zich bij ons hebben ingeschreven.
 
Indien u in het kader van onze veiligheidsprocedures een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of andere gegevens kiest of toegewezen krijgt, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. Wij hebben het recht elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord, ongeacht of deze/dit door u is gekozen of door ons aan u is toegewezen, te allen tijde te deactiveren, indien wij van oordeel zijn dat u een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.
 
U bent ervoor verantwoordelijk de acties te ondernemen die voor u nodig zijn om toegang tot de Website te kunnen krijgen. Het is ook uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle personen die zich via uw internetverbinding toegang tot de Website verschaffen, deze voorwaarden kennen en naleven. 
 

Intellectuele-eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of vergunninghouder van alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de Website en het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken zijn in de hele wereld beschermd door auteursrechtwetgeving en verdragen. Alle dergelijke rechten worden voorbehouden.
 
U mag voor persoonlijk gebruik één kopie afdrukken en delen downloaden van elke pagina van de Website, en u mag op de Website geplaatst materiaal bij andere personen binnen uw organisatie onder de aandacht brengen. 
 
U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag illustraties, foto's, video's, audiofragmenten of grafische elementen niet los van de begeleidende tekst gebruiken.
 
Onze status (en die van eventuele vermelde informatieverstrekkers) als auteur van het materiaal op de Website moet altijd worden erkend.
 
U mag geen enkel onderdeel van het materiaal op de Website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een vergunning van ons of onze vergunninggevers te hebben verkregen.
 
Indien u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een deel van de Website afdrukt, kopieert of downloadt, eindigt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk en moet u alle door u vervaardigde kopieën van het materiaal, naar onze keuze, teruggeven of vernietigen.
 

Vertrouwen in geplaatste informatie

Toelichtingen en ander materiaal dat op de Website is geplaatst zijn niet bedoeld als advies waarop vertrouwd kan worden. Daarom wijzen wij alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat een bezoeker van de Website of iemand aan wie de inhoud mogelijk is bekendgemaakt, in dit materiaal stelt.
 

De Website verandert regelmatig

Wij beogen de Website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud ervan op elk moment wijzigen. Indien nodig kunnen wij de Website tijdelijk of definitief ontoegankelijk maken. Elk onderdeel van het materiaal op de Website kan op een bepaald moment achterhaald zijn, en wij zijn in geen geval verplicht dit materiaal te actualiseren.
 

Onze aansprakelijkheid

Het op de Website weergegeven materiaal wordt zonder enige garanties, voorwaarden of waarborgen ten aanzien van de nauwkeurigheid ervan aangeboden. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij, andere leden van onze ondernemingsgroep en aan ons verbonden derden uitdrukkelijk het volgende uit:
 

 • alle voorwaarden, waarborgen en andere bepalingen die anders impliciet zouden voortvloeien uit statuten, gewoonterecht of redelijkheid en billijkheid; en
 • elke aansprakelijkheid voor elke directe, indirecte of resulterende verliezen of schade die door een gebruiker worden geleden in verband met de Website of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken, of gevolgen van het gebruik van de Website, aan de Website gekoppelde websites en op de Website geplaatst materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot elke aansprakelijkheid voor:
  • inkomens- of inkomstenverlies;
  • verlies van zakelijke activiteiten;
  • verlies van winsten of contracten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;
  • verloren tijd van het management of kantoormedewerkers; en

alle andere verliezen of schade van welke aard dan ook, ongeacht hoe ze ontstaan en of ze zijn veroorzaakt door een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of iets anders, zelfs als ze voorzienbaar waren, met dien verstande dat deze voorwaarde vorderingen wegens verlies van of schade aan uw tastbare eigendommen of enige andere vorderingen wegens directe financiële verliezen die niet door de bovengenoemde categorieën worden uitgesloten, niet in de weg mag staan.
 
Dit geldt niet voor onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat het gevolg is van onze nalatigheid, noch voor onze aansprakelijkheid voor een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of een verkeerde voorstelling van zaken ten aanzien van een essentiële kwestie, noch voor enige andere aansprakelijkheid die overeenkomstig de geldende wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.
 

Virussen, hacking en andere misdrijven

U mag de Website niet op ongeoorloofde wijze gebruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander kwaadaardig of in technologisch opzicht schadelijk materiaal in te voeren. U mag niet proberen ongeoorloofd toegang te krijgen tot de Website, de server waarop de Website is opgeslagen, of een server, computer of databank die met de Website is verbonden. U mag de Website niet aanvallen via een "denial-of-service"-aanval of een "distributed-denial-of-service"-aanval.
 
Overtreding van deze bepaling geldt als een misdrijf in de zin van de Computer Misuse Act 1990 (Britse wet inzake computermisbruik van 1990). Wij melden elke dergelijke overtreding bij de betreffende wetshandhavingsautoriteiten en zullen met deze autoriteiten samenwerken door hun uw identiteit bekend te maken. In geval van een dergelijke overtreding eindigt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk.
 
Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen of schade die veroorzaakt zijn door een "distributed-denial-of-service"-aanval, virussen of ander in technologisch opzicht schadelijk materiaal die uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander materiaal in uw eigendom kunnen besmetten als gevolg van het gebruik van de Website of het downloaden van materiaal dat op de Website of op een aan de Website gekoppelde website is geplaatst.
 

Plaatsing van links naar de Website

U mag een link naar onze homepage creëren, mits u dit op een eerlijke en rechtmatige manier doet en op zodanige wijze dat onze reputatie niet wordt geschaad en u onze reputatie niet in uw voordeel gebruikt, maar u mag niet op zodanige wijze een link creëren dat een vorm van samenwerking, goedkeuring of steun van onze zijde wordt gesuggereerd terwijl hiervan geen sprake is. U mag geen link creëren vanaf een website waarvan u niet de eigenaar bent.
 
De Website mag niet in een venster op een andere website worden geplaatst, en u mag geen link creëren naar een ander deel van de Website dan de homepage. Wij behouden ons het recht voor de toestemming voor het plaatsen van een link zonder aankondiging in te trekken.
 

Links op de Website

Eventuele op de Website geplaatste links die naar andere websites en door derden verstrekte informatiebronnen leiden, worden u uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites of informatiebronnen, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze inhoud of voor verliezen of schade die ontstaan als gevolg van het gebruik hiervan. 
 

Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

De Belgische rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid voor elke vordering die ontstaat als gevolg van of in verband met een bezoek aan de Website. Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die ontstaan als gevolg van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden of het onderwerp of de opstelling ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), zijn onderworpen aan en worden behandeld overeenkomstig het Belgisch recht.
 

Wijzigingen

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt verondersteld deze pagina regelmatig te controleren om notitie te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben doorgevoerd, aangezien deze voor u bindend zijn. Sommige van de in deze gebruiksvoorwaarden vervatte bepalingen kunnen bovendien worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op de Website worden gepubliceerd.
 

Uw klachten

Indien u klachten hebt over materiaal dat op de Website wordt geplaatst, neem dan contact op met: glassinfo.be@sggs.com
 
Bedankt voor uw bezoek aan de Website.